Projektmanagement

RegioCoop SK-AT

Regional Cooperation SK-AT

Vertreter aus vier Regionen an der slowakisch-österreichischen Grenze

haben sich zum Projekt Regional Cooperation SK-AT (Abkürzung „RegioCoop SK-AT“) initiiert, das im Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakei – Österreich 2021-2027 eingereicht wurde, um die grenzüberschreitende Governance und der institutionelle Zusammenarbeit zu stärken.

Zástupcovia zo 4 krajov zo slovensko-rakúskeho pohraničia sa spojili v spoločnom projekte Regional Cooperation SK-AT (akronym „RegioCoop SK-AT“), ktorý predložili do Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko 2021-2027 v oblasti podpory Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce.

Weitere Informationen zum Projekt

Die Unterstützung einer intensiveren und nachhaltigeren Zusammenarbeit zwischen den Regionen des Programms ist diesem Projekt ein Anliegen. Diese engere Zusammenarbeit wird auf österreichischer Seite durch die Regionalmanagements aus dem Burgenland und aus Niederösterreich und auf slowakischer Seite durch die lokalen Regierungen aus Trnava und Bratislava unterstützt.

 

Unterschiedliche Kompetenzniveaus, Unterschiede in den Rechtssystemen sowie kulturelle Unterschiede benötigen eine gezielte Zusammenarbeit. Bereits zwischen 2007-2013 wurden die Grundlagen für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Regionen und den Regionalmanagements im Grenzgebiet SK-AT gelegt.

 

Dies führte bereits zur erfolgreichen Umsetzung mehrerer Projekte. Eine Zusammenarbeit, die auch im Zeitraum von 2014 bis 2020 fortgesetzt wurde. Es ist aber weiterhin erforderlich, den Austausch und die Vernetzung zwischen grenzüberschreitenden kooperierenden TeilnehmerInnen, Interessengruppen und ProjektträgerInnen fortzusetzen und diese zu unterstützen, damit strategische Themen für die Zukunft definiert werden können.

 

Ziel des Projekts ist es, strategische Themen zu etablieren und Projektideen anzuregen, die innerhalb des neuen Programmplanungszeitraums der slowakisch-österreichischen Zusammenarbeit in den Jahren 2021-2027 umgesetzt werden können.

 

Ein weiteres Ergebnis des Projekts ist eine Analyse der Unterschiede in der Gesetzgebung. Hier sollen aktuelle Hindernisse für die Zusammenarbeit bei Projekten wie Unterschiede im Vergaberecht, im Baurecht, im Zugang zu Schutzgebieten, analysiert und Empfehlungen zur Vermeidung gemeinsamer Probleme gegeben werden. Verstehe, wie es auf der anderen Seite der Grenze funktioniert.

Viac informácií o projekte

Východiskom projektu  je podporovanie intenzívnejšej a trvalo udržateľnej spolupráce medzi regiónmi v programe. Túto užšiu spoluprácu podporujú na rakúskej strane organizácie typu „Regionalmanagement“ z Burgenôlandska a z Dolného Rakúska a na slovenskej strane samospráva trnavského a bratislavského kraja.

 

Rozdielna úroveň kompetencií, rozdielnosti v právnych systémoch ako aj kultúrne podmienené rozdielnosti si vyžadujú ďalšiu cielenú spoluprácu. V horizonte rokov 2007-2013 boli položené základy užšej spolupráce medzi krajmi a regionálnymi manažmentmi v prihraničnom území SK-AT,

 

Výsledkom bola úspešná implementácia viacerých projektov. Táto spolupráca pokračovala aj v období rokov 2014 až 2020. Je potrebné aj naďalej pokračovať a podporovať výmenu a sieťovanie medzi cezhranične spolupracujúcimi účastníkmi, stakeholdermi a nositeľmi projektov, tak aby bolo možné zadefinovať strategické témy pre budúcnosť.

 

Cieľom projektu je etablovať strategické témy a podnecovať projektové nápady, ktoré môžu byť zrealizované v rámci nového programového obdobia slovensko-rakúskej spolupráce v rokoch 2021-2027.

 

Ďalšími výstupmi projektu budú analýza legislatívnych rozdielov, ktorá má zanalyzovať momentálne prekážky spolupráce v projektoch, ako sú napríklad odlišnosti v zákonoch o verejnom obstarávaní, stavebnom zákone, prístupe ku chráneným oblastiam, ponúknuť odporúčania, ako sa vyhnúť častým problémom, a pochopiť ako to funguje na druhej strane hranice.

 Region  Kontakt
 Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH Bettina Erdt BA
bettina.erdt@wirtschaftsagentur-burgenland.at
+43 5 9010 2448
 Trnava Self-Governing Region

 Ing. Elena Horanová
 horanova.elena@trnava-vuc.sk
+33 5559 622

 Bratislava Self-Governing Region

 Mgr. Veronika Ormandíková
veronika.ormandikova@region-bsk.sk 
+421 2 4826 4259

 NÖ.Regional.GmbH

 Ing. Alena Hosch
 alena.hosch@noregional.at
+43 676 88 591 303

Projektfakten

  • Gesamtbudget: 1.066.248,89 EUR
  • Projektlaufzeit: bis 31.12.2022

Projektpartner

  • Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH (Leadpartner)
  • der Selbstverwaltungskreis Trnava
  • Selbstverwaltungskreis Bratislava
  • NÖ.Regional.GmbH

Strategische Partner:

  • Stadt Wien
  • Stadt Bratislava